UrlEncode excel 汉字编码

UrlEncode excel 汉字编码

Public Function UrlEncode(ByRef szString As String) As String
Dim szChar   As String
Dim szTemp   As String
Dim szCode   As String
Dim szHex    As String
Dim szBin    As String
Dim iCount1  As Integer
Dim iCount2  As Integer
Dim iStrLen1 As Integer
Dim iStrLen2 As Integer
Dim lResult  As Long
Dim lAscVal  As Long
szString = Trim$(szString)
iStrLen1 = Len(szString)
For iCount1 = 1 To iStrLen1
szChar = Mid$(szString, iCount1, 1)
lAscVal = AscW(szChar)
If lAscVal >= &H0 And lAscVal <= &HFF Then
If (lAscVal >= &H30 And lAscVal <= &H39) Or _
(lAscVal >= &H41 And lAscVal <= &H5A) Or _
(lAscVal >= &H61 And lAscVal <= &H7A) Then
szCode = szCode & szChar
Else

szCode = szCode & “%” & Hex(AscW(szChar))
End If
Else
szHex = Hex(AscW(szChar))
iStrLen2 = Len(szHex)
For iCount2 = 1 To iStrLen2
szChar = Mid$(szHex, iCount2, 1)
Select Case szChar
Case Is = “0”
szBin = szBin & “0000”
Case Is = “1”
szBin = szBin & “0001”
Case Is = “2”
szBin = szBin & “0010”
Case Is = “3”
szBin = szBin & “0011”
Case Is = “4”
szBin = szBin & “0100”
Case Is = “5”
szBin = szBin & “0101”
Case Is = “6”
szBin = szBin & “0110”
Case Is = “7”
szBin = szBin & “0111”
Case Is = “8”
szBin = szBin & “1000”
Case Is = “9”
szBin = szBin & “1001”
Case Is = “A”
szBin = szBin & “1010”
Case Is = “B”
szBin = szBin & “1011”
Case Is = “C”
szBin = szBin & “1100”
Case Is = “D”
szBin = szBin & “1101”
Case Is = “E”
szBin = szBin & “1110”
Case Is = “F”
szBin = szBin & “1111”
Case Else
End Select
Next iCount2
szTemp = “1110” & Left$(szBin, 4) & “10” & Mid$(szBin, 5, 6) & “10” & Right$(szBin, 6)
For iCount2 = 1 To 24
If Mid$(szTemp, iCount2, 1) = “1” Then
lResult = lResult + 1 * 2 ^ (24 – iCount2)
Else: lResult = lResult + 0 * 2 ^ (24 – iCount2)
End If
Next iCount2
szTemp = Hex(lResult)
szCode = szCode & “%” & Left$(szTemp, 2) & “%” & Mid$(szTemp, 3, 2) & “%” & Right$(szTemp, 2)
End If
szBin = vbNullString
lResult = 0
Next iCount1
UrlEncode = szCode
End Function

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据